Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Rechtvorm: Eenmanszaak
Naam: MRC-technics
Handelsnaam: MRC-technics
Handelsplaats: Meelstraat 53, 8792 Desselgem, België
BTW-nummer: BE 0533.599.671
Telefoon: +32 479 649 193
E-mail: info@mrc-technics.com
Website adres: https://mrc-technics.com

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen MRC-technics en de wederpartij geplaatst op de website en/of gecommuniceerd via e-mail. De koper kan de verkoop niet ontbinden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper kan de verkoop niet ontbinden. De huidige voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. De klant wordt aangeraden deze regelmatig na te lezen.

PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID

Artikel 2.1: Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheiswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2.1: Prijswijziging

Onze prijzen zijn wijzigbaar zonder voorafgaandelijk bericht. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. De factuur wordt u achteraf per email toegestuurd.

LEVERINGEN

Artikel 3

Na ontvangst van uw bestelling en geslaagde betaling wordt uw order verwerkt.
De koper dient een correct en volledig leveradres en telefoonnummer op te geven. Indien de gegevens foutief zijn of indien de koper afwezig is waardoor de zending terugkeert, zijn herstockage kosten(1), retourkosten en kosten verbonden aan een tweede transport ten laste van de koper. Wanneer goederen op transport zijn en de koper het leveradres wijzigt, worden extra kosten in rekening gebracht. De goederen reizen op risico en kosten van de koper. Transportschade moet onmiddellijk in het bijzijn van de transporteur op de leverbon van de transportmaatschappij vermeld worden. Eveneens moet binnen de 2 dagen elke schadeclaim per fax of per e-mail gemeld worden aan MRC-technics. De klachten moeten nauwkeurig en uitvoerig omschreven worden en steeds gestaafd zijn met digitale foto’s. Nadien kan geen transportschade meer aanvaard worden. Foutief bestelde producten worden enkel terug genomen na akkoord. Een herstockagekost(1) wordt aangerekend.
(1) De herstockagekost bedraagt 15% van de waarde van de goederen.

BETALINGEN

Artikel 4

Wij aanvaarden PayPal, bankcontact, IDeal, VISA, Eurocard en Mastercard. Uw gegevens worden geëncrypteerd en veilig opgeslagen via een beveiligde sleutel SSL3. Uw bestelling is pas effectief na goedkeuring van de kredietkaartmaatschappij of na ontvangst van uw overschrijving. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn hebben wij het recht de bestelling en levering te annuleren.
Betaling achteraf dient te gescheiden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MRC-technics aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 5

Goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling, zelfs als deze zijn overgedragen of gemonteerd bij een derde persoon. Bij niet-betaling is een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar verschuldigd met een minimum van € 125 en een maximum van € 1500.


SCHADEVERGOEDING

Artikel 6

De leveringstermijnen zijn niet bindend en eventuele vertraging geeft in geen geval recht op schadevergoeding. MRC-technics is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd of onvoorzichtig gebruik van de onderdelen. Lees de handleiding grondig na.


VERKOOP VIA WEBSHOP: HERROEPINGSRECHT

Artikel 7

Enkel een particuliere koper heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de leveringstijd MRC-technics in te lichten dat hij afziet van de aankoop. Daarvoor moet de koper binnen de 14 kalenderdagen contact opnemen met de klantendienst op het nummer +32 479 649 193 voor de goedkeuring. Het artikel moet binnen de 20 kalenderdagen vanaf de levering teruggestuurd worden en dit op de kosten van de koper. Na controle van de teruggestuurde goederen in ons magazijn en mits akkoord van terugname zal MRC-technics de koper de aankoopsom terugbetalen binnen de 30 dagen na aankomst van de teruggestuurde goederen. MRC-technics is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
• artikelen die op maat van de koper zijn gemaakt
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
• artikelen die op speciale aanvraag van de koper zijn besteld

Artikel 7.1: Revisie producten

Op gereviseerde producten is telkens een verzegeling aangebracht met behulp van verzegelingslak, wanneer deze doorbroken wordt is er geen recht meer op garantie en zijn alle kosten ten laste van de koper.
MRC-technics is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen door verkeerde montage/gebruik van de revisie kits.


GARANTIE

Artikel 8

MRC-technics garandeert dat de aangeboden producten vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode die door de producent of leverancier van dat betreffende product wordt gegarandeerd.
Particuliere kopers (natuurlijke personen zonder BTW-nummer) hebben recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Op gereviseerde producten geldt een garantie van 1 jaar voor particuliere kopers.
Professionele kopers (kopers met een BTW-nummer, VZW’s, vrije beroepen of natuurlijke personen die voor professioneel / gemengd gebruik aankopen) hebben recht op een commerciële garantie van 6 maanden.
De garantie bestaat uit het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen incl. werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik, abnormale slijtage of verkeerde montage. Sommige onderdelen vallen niet onder garantie omdat ze onderhevig zijn aan normale slijtage en aanzien worden als verbruiksgoederen.


Ook defecten te wijten aan overbelasting, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, gebruik voor andere doeleinden of aan het gebruik van ongeschikte toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie. De garantie is niet overdraagbaar, dat wil zeggen dat de garantie alleen geldt voor de eerste eigenaar. Garantie kan alleen geclaimd worden met de originele factuur waarop de aankoopdatum vermeld staat.


DIENST NA VERKOOP

Artikel 9

De garantie is een ‘carry-in’ garantie. Herstellingen worden steeds in onze technische dienst te Desselgem verricht. Gelieve een afspraak te maken met onze dienst na verkoop indien u een product voor herstelling wenst aan te bieden. Herstellingen kunnen niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Er wordt onder geen enkele voorwaarde garantie ‘ter plaatse’ verleend. Onder geen enkele voorwaarde worden montages of installaties van de goederen ter plaatse of in eigen huis uitgevoerd. Onder geen enkele voorwaarde worden installaties ter plaatse gedaan.
De geleverde handleidingen bij onze producten zijn voldoende duidelijk om zelf de montage en installatie uit te voeren van het product. De betaalde prijs bevat geen montage of installatie van het product. Voor advies kan u terecht bij onze medewerkers van onze dienst na verkoop.

OVERMACHT

Artikel 10

In geval van overmacht is MRC-technics gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en storingen die buiten de wil van MRC-technics zouden gebeuren.


EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. Deze verkoopvoorwaarden primeren ten alle tijde op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.

De klant kan ook terecht op het ODR-Platform van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr


INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 14

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, bestanden, ontwerpen en andere) op onze website www.mrc-technics.com zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MRC-technics is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op onze website in andere programma’s of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15

De website MRC-technics is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. MRC-technics streeft er binnen redelijke grenzen naar om juiste en actuele informatie op de website te geven. MRC-technics geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid van de informatie. MRC-technics is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website. Kleuren van producten zijn indicatief en kunnen wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De toegang tot en het gebruik van onze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. MRC-technics draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van onze website.

Winkelwagen
nl_NLDutch